Lucerna Basisschool

Facturatie

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen. De onkosten van activiteiten worden wel doorgerekend aan de ouders. Hiervoor werken we met de maximumfactuur.

Wat is de maximumfactuur?

De maximumfactuur is het maximumbedrag dat een school aan de ouders mag doorrekenen.

  • Scherpe maximumfactuur:
  • Deze omvat de schooluitstappen van één dag, zoals toneelbezoek, sportdag, enz… en de eventuele studiematerialen die het kind moet aankopen.
  • Minder scherpe maximumfactuur:
  • Deze omvat de eventuele meerdaagse uitstappen buitenshuis die tijdens de schooluren vallen. In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur.
  • Voor een kind uit de lagere schoolis een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 Hoeveel bedraagt de maximumfactuur?

Voor dit schooljaar bedraagt de scherpe maximumfactuur:

  • 55 euro voor kleuters
  • 105 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt:

  • Geen minder scherpe maximumfactuur voor kleuters
  • 480 euro, gespreid over de zes leerjaren voor een lagere schoolkind

De bijdragelijst waaronder de kosten van het uniform, het busvervoer, naschoolse opvang, middagtoezicht, buitenschoolse activiteiten en activiteiten in de vakantie vallen buiten de regel van de maximumfactuur.

Middagtoezicht

Per schooljaar wordt het forfaitaire bedrag van 70 euro voor middagtoezicht doorgerekend aan de ouders. Dit komt neer op ongeveer 50 cent per middag.

Hoe betalen?

De school biedt een gespreide betaling aan indien u wenst in stukken te betalen. Hiervoor dient u een afspraak te maken met de directeur.

Uiteraard kunnen de ouders kiezen om het bedrag in 1 keer te betalen.

Studietoelage

Sommige gezinnen komen in aanmerking voor een financiële steun. Deze schooltoelage wordt aan kinderen toegekend op basis van het inkomen van hun ouders. U hoeft hier geen aanvraag voor te doen. De uitbetaling gebeurt automatisch via het Groeipakket van je kind. Meer informatie hierover kan u op het secretariaat van de school bekomen.

Begin van elk schooljaar ontvangt u per klas een overzicht van de te maken kosten.